رسوب شناسی و بررسی توزیع فلزات سنگین در نهشته‌های دانه ریز (گلی) فلات قاره‌ی دریای عمان در محدوده‌ی استان هرمزگان


رسوب شناسی و بررسی توزیع فلزات سنگین در نهشته‌های دانه ریز (گلی) فلات قاره‌ی دریای عمان در محدوده‌ی استان هرمزگان
خلیج فارس، تنگه?ی هرمز و دریای عمان به عنوان کانون همگرایی و اشتراک منابع هشت کشور ساحلی بصورت یک منطقه جغرافیایی، شاهراه بازرگانی و مرکز بزرگ تولید انرژی در سطح جهان مطرح هست و اونچه مسلم هست خطر زیست محیطی ناشی از تمرکز آلاینده?های سمی در آب?های این منطقه هست.


بررسی در هم تنیدگی بین دو نوسانگر اتلافی جفت شده
نمونه برداری از رسوبات دریایی کف بستر دریای عمان از تنگه?ی هرمز به سمت شرق منطقه در 20 ایستگاه انتخابی توسط گراب از اعماق 10 الی 48 متری از سطح دریا و حدود 8 کیلومتر میانگین فاصله از ساحل، به منظور بررسی تمرکز فلزات سنگین و تعیین پارامترهای موثر بر اون انجام شد.


مترپذیری فضاهای متری مخروطی
بر پايه اندازه?ی دانه?های تشکیل دهنده?ی رسوبات، 5 رخساره رسوبی به ترتیب فراوانی شامل؛ سیلت رسی، سیلت ماسه?ایی، ماسه سیلتی، سیلت و رس سیلتی شناسایی شد.


قضایای نقطه ثابت در فضاهای متری مخروطی
کانی?های رسی موجود در رسوبات به ترتیب فراوانی شامل کائولینیت، کلریت، ایلیت و مونت موریونیت می?باشند که فراوانی کانی?های رسی کلریت، ایلیت و مونت موریونیت به سمت شرق منطقه روند کاهشی و کائولینیت روند افزایشی نشان می?دهند.


پیرامون دوپوشش دوری گراف‌ها
بررسی غلظت کل فلزات سنگین با هستفاده از روش AAS نشان می‌دهد که در بین فلزات مورد مطالعه، کادمیوم با میانگین غلظت ppm67/1، کمترین و آهن با میانگین غلظت ppm 19510 بیشترین مقدار را دارا هستند و میانگین غلظت منگنز ppm 68/578، نیکل ppm 68/112، روی ppm 36/62، هسترانسیم ppm 51/38، سرب ppm 13/33، کروم ppm 06/29، مس ppm 06/26 و کبالت ppm 61/24 می?باشد.


بررسی یکسوسازی گرمایی در نانولوله های کربنی تک دیواره با توزیع جرم نایکنواخت به روش دینامیک مولکولی
فراوانی هسترانسیم، آهن و کبالت با کربنات کلسیم، فلزات مس، کروم، منگنز و نیکل با کربن آلی و عناصر سرب، روی با هر دو پارامتر کربن آلی و کربنات کلسیم ارتباط مستقیم نشان می?دهند.


رسانندگی و مغناطومقاومت در پیوندابررسانای فرومغناطیس / عایق / فرومغناطیس بر پایه گرافن
تغییرات غلظت در رده?های گل و ماسه نشان می?دهند که فلزات سنگین منگنز، هسترانسیم، مس و کروم تمرکز بیش?تری در رده گل داشته در حالیکه فلزات روی، کادمیوم، کبالت، نیکل، آهن و سرب بیش?تر در رده ماسه تمرکز یافته اند.


حل معادلات تفاضلی با استفاده از روش آشفتگی Multiple scales و نرم افزار Mathematica
نتایج حاصل از محاسبه فاکتور غنی شدگی و شاخص زمین انباشتگی نشان می?دهند که به هستثناء فلزات سنگین سرب و نیکل که دارای حداقل تا متوسط غنی شدگی هستند و کادمیوم که غنی شدگی متوسط تا زیاد دارد، سایر فلزات از حداقل غنی شدگی برخوردارند و بر پايه شاخص زمین انباشتگی، رسوبات مورد مطالعه به ترتیب در محدوده?ی شدیداً آلوده از آهن، کمی آلوده تا خیلی آلوده از کادمیوم، غیر آلوده تا کمی آلوده نسبت به سرب، کبالت و نیکل و غیر آلوده به روی، کروم، منگنز، مس و هسترانسیم برنامه می?گیرند.


نتایجی در MV-مدولها71 out of 100 based on 26 user ratings 1051 reviews