تهیه برنامه کامپیوتری جهت شبیه‌سازی عملکرد دینامیکی خودرو


تهیه برنامه کامپیوتری جهت شبیه‌سازی عملکرد دینامیکی خودرو
در طراحی سیستم انتقال قدرت ، هدف رسیدن به بهترین قابلیت عملکرد، مینیمم مصرف سوخت و سطح قابل قبول آلودگی هست .


ارتعاش آزاد صفحات مستطیل شکل چند دهانه‌ای ممتد در دو جهت با تکیه‌گاههای الاستیک داخلی
در روشهای سنتی، اکثر طراحیهای خودرو به روش امتحان و خطا، با هستفاده از اطلاعات حالت پایدار انجام می‌شد.


بررسی تجربی انتقال حرارت در ناحیهء جدائی جریان حاصل از مانع داخل مجرای مستطیلی و تاثیر تزریق سیال بر آن
لکن دیاگرامهای عملکردی موتور، که با هستفاده از تست موتور توسط دینامومتر در حالت پایدار حاصل می‌شود، برای برآورد عملکرد و شتابگیری حالت گذرا قابل هستفاده نیستند.


بررسی و تعیین بار حرارتی کوره دوار
به یان منظور شبیه‌سازی کامپیوتری سیستم انتقال قدرت خودرو مورد توجه برنامه گرفته هست .


بررسی اثرات هدایت محوری و شرایط مرزی جابجایی برانجماد مایعات در جریان آرام در لوله‌ها
شبیه‌سازی کامپیوتری برای کاهش وقت طراحی و توسعه سیستم، مینیمم کردن هزینه کار آزمایشگاهی رسیدن به طراحی بهینه سیستم، تخمین عملکرد شتابدهی و ترمزگیری در حال ت گذرا، امکان سنجی هماهنگی (matching) بین موتور و جعبه دنده و اجراء هستراتژی کنترل قبل از ساخت اولین نمونه قابل هستفاده می‌باشد.


بررسی دینامیک پرواز و طراحی سیستم کنترل موشک زمین به زمین با برد کوتاه
در این پروژه یک برنامه کامپیوتری جهت شبیه‌سازی کامپیوتری عملکرد دینامیکی خودرو تحت شرایط گذرای شتابگیری و حالت پایدارر به منظور مطالعات عملکردی خودرو و طراحی سیستم انتقال قدرت ، توسعه داده شده هست .


تعیین افت فشار و ضریب انتقال حرارت تقطیر در لولهء افقی
این برنامه شبیه‌سازی کامپیوتری، قابلیت هستفاده جهت توسعه هستراتژی کنترل موتور، کنترل تعویض دنده، ABS و TCS را داراست .


بررسی اثر جریان‌های غلظت و جریان در مجاری باز
به این منظور، روش مدلسازی MODULAR اجرای خودرو مورد هستفاده برنامه گرفته هست .


نکات جدید در طراحی پره توربوماشینها
در این روش اجزای خودروی زیر مدلهای جداگانه از قبیل موتور، جعبه دنده، دیفرانسیل و محورها، چرخها، دینایمک حرکت خودرو، مدل دینامیک ترمز و تقسیم گردیده و هر یک زیر مدلها با اجزاء مربوطه، مرتبط و نهایتا مدل دینامیکی سیستم انتقال قدرت بدست آورده شده هست .

شبیه‌سازی کامپیوتری یان زیر مدلها، با هستفاده از نرم‌افزار Delphi صورت گرفته و نتایج حاصله از شبیه‌سازی عملکرد برای یک نمونه خودرو اررائه گردیده هست .
77 out of 100 based on 52 user ratings 727 reviews