بررسی اثر دما در فرآیند تثبیت محلول حفاظتی سلکور (ACC) در گونه تبریزی Populus nigra var-pyramidalis

بررسی تاثیر کمی کودهای ازته (اوره) بر روی تولید مرتع
بررسی بیولوژی شپشک آردآلود جنوب NIPAECOCCUS VIRIDIS (NEWSTEAD) و امکان مبارزه بیولوژیک با استفاده از کفشدوزک کریپت و سایر کفشدوزکهای موجود در استان خوزست
بررسی اثرات رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد و اجراء عملکرد لوبیا سفید (لاین آزمایشی 11805)
شرایط انتخاب گونه‌های مناسب برای تثبیت شن‌های روان در سیستان با توجه به وضعیت اقلیم، آب و خاک (تاغ و گز)
تهیه مدل ریاضی پیش‌بینی کف کنی (Degradation) و بالا آمدن بستر (Aggradation) در رودخانه‌های آبرفتی
بررسی مقدماتی بیواکولوژی سن Lygaeus pandurus seusli روی درختان پسته در رفسنجان
Geolocation assisted ATM monitoring
URL string format for connecting to Oracle database with JDBC
can we execute unix command from oracle10g procedure
Granting “Create Directory” Privileges in Oracle
PL/SQL: Retrieve names of procedures and functions within a package
Issue with dbConnection, reading in context-params from web.xml
Flashback Table in Oracle 10g
How to get record count using reference cursor in oracle10g
Concurrent queries on a given JDBC connection?
How do I Open a Stored Procedure and Edit it in SQL*Plus

بررسی اثر دما در فرآیند تثبیت محلول حفاظتی سلکور (ACC) در گونه تبریزی Populus nigra var-pyramidalis
سرعت تثبیت نمک حفاظتی سلکور 2 دصد با ترکیب شیمیایی سولفات مس Cuso4-5H2o بیکرومات سدیم Na2cr207 و اسید کرومیک H2cro4 تحت شرایط تثبیت 10، 20 و 30 درجه سانتیگراد فراهم شده توسط سه انکوباتور در چوب برون و چوب درون گونه تبریزی مورد مطالعه و بررسی برنامه گرفت .


بررسی تاثیر فواصل خطوط کاشت و میزانهای مختلف بذر بر روی برخی از صفات کمی و کیفی دانه و تعیین منحنی رشد در گیاه سویا
بین منظور نمونه‌های چوبی با میانگین رطوبت 14/5 % با محلول حفاظتی سلکور 2 رصد اشباع شد.


مطالعه و بررسی امکان افزایش عمر مفید تراورسهای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
برای تعیین میزان جذب ماده حفاظتی، نمونه‌ها قبل و سپس اشباع توزین گردیدند.


بررسی تحمل به شوری تعدادی از ارقام و توده‌های یونجه در مراحل مختلف رشد
نمونه‌ها سپس اشباع به منظور جلوگیری از تبخیر و خروج رطوبت از محیط در کیسه‌هخای پلی‌اتیلنی برنامه داده شدند و در طول وقت نمونه‌های موجود در هر یک از محیطهای تثبیت عصاره‌گیری و عصاره‌های به دست آمده به منظور تعیین pH و غلظت کروم شش موجود در محلول نگهداری شدند.


بررسی فون شته‌های (Hom : Aphidoidea) گندم و سایر گرامینه‌ها (Gramineae) در منطقه شیراز
غلظت کروم شش ظرفیتی موجود در محلولهای حاصل از فشرده‌سازی نمونه‌های چوبی به روش دی‌فنیل کریبازید تعیین شد.


بررسی اثر درجات مختلف شوری روی قره‌داغ و مقایسه آن با آترپیلکس در کویر میغان
عصاره‌گیری و تعیین غلظت کروم شش موجود در محلولهای هستخراج شده در سه تیمار حرارتی تا رسیدن به تثبیت 99/8 % ادامه یافت .


بررسی روش‌های ریشه‌زائی قلمه‌های نیمه خشبی زیتون از سه واریته انتخابی
نتایج نشان داد که دما نقش موثری در سرعت تثبیت (به ویژه کروم) داشت ضمن اونکه نتایج متفاوتی از چوب برون و چوب درون حاصل آمد.


کنترل شیمیائی علفهای هرز مزارع چغندرقند
مدت وقت تثبیت مطلوب در محیط تثبیت 30 درجه سانتیگراد لرای چوب برون، 460 ساعت (19 روز)، برای چوب درون 1132 ساعت (47 روز) و در محیط تصبیت 20 درجه سانتیگراد مدت وقت لازم جهت تثبیت در چوب برون 1300 ساعت (54 روز) بود.


اثر مواد اصلاح کننده فیزیکی خاک بر بعضی خصوصیات خاک و عملکرد گیاه
در حالیکه چوب درون سپس گذشت 1756 ساعت (73 روز) تنها به 94/23 درثد تثبیت دست یافت .

محیط تثبیت 10 درجه سانتیگراد سرعت تثبیت بسیار آهسته‌تری از خود نشان داد به طوریکه چوب برون سپس 1468 ساعت (61 روز) به % تثبیت مطلوب رسید در حالیکه در درون چب سپس 17565 ساعت (73 روز) تنها 85/12 % از کروم 6 تثبیت شد.


نمایه ها:


68 out of 100 based on 23 user ratings 148 reviews