تخمین عمر باقیمانده تجهیزات در صنایع فرآیندی و نیروگاهی


تخمین عمر باقیمانده تجهیزات در صنایع فرآیندی و نیروگاهی
در این تحقیق یک روش هستاندارد مکانیزه جهت تخمین عمر قطعات ارائه خواهد شد و با توجه به اینکه برای بعضی از این قطعات از طرف سازنده یا طراح، عمر محدود فراخوان شده و بعضا این عمر فراخوان شده بسیار محافظه‌کارانه می‌باشد می‌توان از این تجهیزات ارزبر هستفاده بهینه نمود.


تشخیص واکنش قلیایی سنگدانه‌های سدهای آیدوغموش -سهند-یامچی


تعیین زمان تناوب ساختمانها ازطریق تجربی و تعیین فرمول تجربی


53 out of 100 based on 48 user ratings 1123 reviews

تعیین واکنش قلیایی سنگدانه‌های طرح سد قلعه چای-عجبشیر به روش تسریع شده
تعیین واکنش قلیائی سنگدانه‌های مورد نظر به روش تسریع شده پروژه شهید مدنی (ونیار)
تعیین و تقویم ضرایب u و مصالح ساختمانی متداول و k ساختارهای متداول
تکنولوژی کاربرد بتن در صنعت ساخت سازه‌های بتن‌آرمه در حوضه خلیج فارس
تهیه جزئیات مربوط به عایق‌بندی حرارتی جدارهای پوسته خارجی ساختمانها (راهنمای الحاقی مبحث 19 قوانین و مقررات ساختمانها)
تهیه طیفهای طراحی لرزه‌ای برای منطقه لارستان فارس
تهیه گونه II برنامه کامپیوتری CA2
تهیه نرم‌افزار و مدل عددی رفتار بتن تحت فشار و مقایسه آن با آزمایش
تهیه و تدوین برنامه بازدید فنی-نگهداری و روشهای تعمیرات در سدهای بتنی
تهیه و تدوین مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان بخش دوم اجرای صنعتی ساختمانهای فلزی
تهیه و تدوین مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای واردیر ساختمان)
جایگاه مدلهای خاص مصالح چسبنده و دانه‌ای در یک نرم‌افزار اجزاء محدود جهت تحلیل سدهای خاکی با هسته‌رسی
changing context to parent with jQuery
jQuery - toggle margin and height to zero then back again?
how to get out of jquery (jeditable) mess
JQuery selector
jQuery.. pulling a string before current element
Jquery: run a method on certain elements but not others
Form submission in cakephp using JQuery
jQuery readonly slider - how to do?
POsting the forms data with JQuery Form Plugin to cakephp controller
Wait for jQuery show() to finish before continuing function?
*