مقایسه کارکردهای اجرایی بین افراد وابسته به مواد و افراد غیر وابسته(سالم)


مقایسه کارکردهای اجرایی بین افراد وابسته به مواد و افراد غیر وابسته(سالم)
چکیده: اعتیاد با تباهی نورورنی و تغییرات ریخت شناسی مغز مرتبط هست و بر روی کارکردهای شناختی افراد اثر می‌گذارد.


جایگاه حدیث در عرفان اسلامی با تأکید بر اندیشه های امام خمینی
شناسایی نقایص اجرایی این افراد و گنجاندن اونها در فرایندهای درمانی و توانبخشی می‌تواند نقش مهمی در افزایش اثربخشی درمانی و جلوگیری از عود داشته باشد.


تأثیر شن بازی درمانی بر کاهش اضطراب دانش آموزان عقب مانده ذهنی
از این رو، هدف این مطالعه مقایسه کارکردهای اجرایی در افراد وابسته به مواد و افراد غیروابسته بود.


بررسی و تحلیل فن وصف در ىیوان صفی الدین حلی
50 مرد وابسته به مواد از کلینیک‌های درمان و بازتوانی سرپایی شهرستان شهرستان تهران با توجه به ملاک‌های ورود و خروج به صورت در دسترس انتخاب شدند و با 50 مرد غیر وابسته در مجموعه ای از آزمون های عصب-روانشناختی شامل، آزمون عملکرد پیوسته، آزمون برج لندن، آزمون هستروپ، آزمون فراخنای ارقام وکسلر و آزمون فراخنای صفحه‌ای مورد مقایسه برنامه گرفتند.


معناشناسی واژه عفو در قرآن کریم
در تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) جهت مقایسه شاخص های کارکردهای اجرایی بین افراد دو گروه هستفاده شد.


نقش شهرستان قصر شیرین در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (1359-1367)
یافته های پژوهش نشان داد که افراد وابسته به مواد در مولفه‌های حافظه کاری، توجه، بازداری از جواب به طور معناداری نسبت به افراد غیر وابسته ضعیف‌تر عمل کردند، در حالی که در توانایی برنامه ریزی گرچه ضعیف‌تر بودند ولی تفاوت معناداری مشاهده نشد.


ارزشیابی درونی دانشگاه پیام نور واحد زنجان
بر طبق نتایج حاصل از این پژوهش، می توان فرمود که نقص در کارکردهای اجرایی به عنوان یکی از اثرات ناشی از وابستگی به مواد، باید در برنامه های درمان این گروه از افراد بیشتر مورد توجه برنامه گیرد و برنامه های درمانی مناسبی جهت بهبود توانایی های اجرایی اونها تدوین گردد.


شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در توسعه اثربخش دولت سیار با استفاده از تکنیک دلفی فازی و AHP فازی
کلید واژه ها: کارکردهای اجرایی، اعتیاد، توجه، برنامه ریزی، حافظه کاری، بازداری از جواب

فلسفه احکام خانواده در حوزه ازدواج، مهریه،نفقه و ازدواج های حرام


62 out of 100 based on 37 user ratings 412 reviews