پریتونیتهای صفراوی بدون سوراخ شدن کیسه صفرا و مجاری صفراوی